ALGEMENE VOORWAARDEN JANUARI 2016

S.E.A:  VERSIE JANUARI 2016

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
SEA: Sports-Education & Adventures. gevestigd te Amersfoort
EasySwim: Easy Swim Pro-drijfpakken. Deze bieden een minimaal drijfvermogen voor meer bewegingservaring
Lesweek: Een week waarin voor uw kind zwemlessen worden aangeboden door SEA
Het les kind: het kind dat zwemles krijgt bij SEA en diens wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 2 Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen SEA en u als cursist of ouder/verzorger van het les kind dat na 31 december 2013 is ingeschreven.

2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door SEA uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk aanvaard.

Artikel 3 Aanmelding en betaling
3.1. Uw aanmelding, waarvoor hartelijk dank, zal na betaling van het inschrijfgeld worden verwerkt. De hoogte van het inschrijfgeld staat vermeld op de website. Het inschrijfgeld kan betaald worden via automatische machtiging of de website o.v.v. de naam van uw kind of cursus.

3.2. Maandelijks dient het abonnement voor de 1e van de volgende maand, bij vooruitbetaling bijgeschreven te zijn. Dit gedurende de periode dat uw kind bij SEA zwemles heeft. Cursussen anders dan zwemles dienen uiterlijk op de eerste cursusdag volledig voldaan te zijn..

3.3. Betaling is uitsluitend mogelijk via automatische machtiging. In specifieke gevallen kan in overleg een uitzondering gemaakt worden of gebruik gemaakt worden van U pas.

3.4. De directie behoudt zich het recht voor om bij niet tijdige betaling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. Alle met de incasso gemoeide kosten, met inbegrip van buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de klant.

3.5. Bij betalingsachterstand, in welke vorm dan ook, kan niet worden deelgenomen aan lessen of (afsluitende) examens.

3.6. SEA indexeert indien nodig jaarlijks op 1 januari de tarieven voor de verschillende activiteiten, alsmede de inschrijfgelden.

3.7 Na uw inschrijving is de wettelijke bedenktijd van 14 dagen van toepassing.

Artikel 4 Garanties, verzuim, afmelden en inhalen van lessen.
4.1. De wekelijkse zwemles duurt 40 min. Ieder kind leert op zijn eigen tempo waardoor geen voorspellende uitspraken gedaan kunnen worden betreffende het aantal lesweken voor het behalen van het diploma.

4.2.SEA kan betreffende overige opleidingen en / of cursussen geen slagingsgarantie geven. De op de website vermelde cursusduur is de minimale tijdsduur die voor de betreffende cursus of opleiding staat. SEA gaat aan de hand van de bovengenoemde tijdsduur een inspanningsverplichting/voorwaarde aan. Bij een minimale verlenging van de tijdsduur            (0-50 %) zal SEA de kosten hiervan op zich nemen. Boven deze verlenging zullen eventuele bijkomende kosten in rekening gebracht worden. Deze kosten zullen vooraf met u besproken worden.

4.3. Afmeldingen dienen tot 2 uur voor de les via e-mail te zijn doorgegeven. Er zijn geen mogelijkheden tot inhalen van de lessen.

4.4.Bij kortdurend verzuim zal geen restitutie van lesgeld plaatsvinden. In geval van botbreuken, ziekenhuisopnames of (school) verplichtingen zal in overleg een restitutie voor de te missen lessen plaatsvinden.

4.5 Bij overige cursussen of opleidingen kan er in overleg besloten worden deze uit te stellen tot een nader te bepalen datum. Gevolgde lessen blijven tot 1 jaar na datum geldig.

4.6. Blijkt dat uw kind vanwege een (tijdelijke) functiebeperking één of meer onderdelen van een examenprogramma niet kan uitvoeren dan kan in overleg met u als ouder gekozen worden voor de alternatieve certificaten van het Zwem-ABC.

Artikel 6 Sluiting

6.1. SEA is tijdens de landelijk ingestelde vakanties voor het basisonderwijs in uw regio gesloten. In sommige gevallen kan SEA het mogelijk maken een vakantiecursus aan te bieden. dit zal dan vermeld worden op de website. Deelname hieraan is vrijwillig en tegen de op de website vermelde tarieven.

6.2. SEA is ook op feestdagen gesloten. Lessen die vanwege feestdagen o.i.d. niet doorgaan worden altijd verrekend.

 

6.3 Maandelijks zal het lesgeld aan de hand van het aantal aan te bieden lessen worden aangepast.

Artikel 7 Opzegging
7.1. Tussentijdse opzegging voor zwemles is mogelijk. Opzeggen kan enkel schriftelijk met inachtneming van één maand opzegtermijn. Opzeggen voor overige activiteiten is niet mogelijk.

Artikel 8 Afzwemmen en examens

8.1 Het afzwemmen vindt plaats in een daarvoor geschikt zwembad, dit zwembad wijkt af van de locatie waar de lessen worden verzorgd. Regelmatig zullen er in het desbetreffende afzwem-bad extra wen lessen verzorgd worden tegen vergoeding.

8.2 Overige examens van opleidingen en cursussen zullen in overleg op locatie worden afgenomen.

Artikel 9 Veiligheid en huisregels
9.1. In het belang van de veiligheid dienen de huisregels te worden opgevolgd. Deze huisregels zijn te vinden op de website www.s-e-a.nu.

9.2. De cursist of begeleidende ouder/verzorger of andere begeleider en het les kind dienen de aanwijzingen van het dienstdoende personeel te allen tijde op te volgen. Zij dienen zich tevens te houden aan de op borden aangegeven geboden en verboden.

9.3 Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van hetgeen in het eerste en tweede lid van dit artikel is omschreven, kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zwemles van het kind, cursus of opleiding zonder dat u aanspraak kunt maken op terugbetaling van het reeds betaalde lesgeld.

9.4. Bezoekers met een geestelijke- en/of lichamelijke handicap of functiebeperking, welke risico’s ten aanzien van de veiligheid met zich mee kunnen brengen, dienen dit bij de lesgever te melden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1. SEA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of het zoekraken, verwisselen of beschadigen van eigendommen of materialen van derden.

10.2. Voor materiële of immateriële schade en ongevallen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit het gebruik of het betreden van het pand of de daarbij behorende ruimten of gebruik van de inventaris is een regeling getroffen met de pandhouder.

10.3.Voor schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van de faciliteiten in de accommodatie ten gevolge van overmacht of technische storingen heeft SEA te alle tijde de mogelijkheid lessen op te schorten. SEA verplicht zich in deze gevallen een alternatief te zoeken danwel een restitutie aan te bieden voor komende lessen.

Artikel 11 Wet bescherming persoonsgegevens
11.1 SEA voldoet wat betreft de omgang met privacygevoelige gegevens aan de Wet bescherming persoonsgegevens en zal deze gegevens alleen gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de lessen van het kind. Gegevens voor duikgerelateerden zullen in overleg gedeeld worden met de overkoepelende organisatie.

11.2 Tijdens de zwemlessen of bijzondere evenementen zoals het diplomazwemmen kan het voorkomen dat er foto’s, video’s of televisieopnames gemaakt worden van uw kind(eren). Deze foto’s worden gebruikt voor publicatie op onze website, Facebook pagina of het illustreren van onze publicaties. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit schriftelijk bij inschrijving aangeven.

Artikel 12 Overige bepalingen
12.1. De directie behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Ook hiervan wordt u tijdig op de hoogte gebracht.

12.2. Bij het niet nakomen van de algemene voorwaarden van SEA, zijn wij gemachtigd om per direct de lessen te beëindigen.

Artikel 13 Opmerkingen en klachten
13.1. SEA heeft graag een open relatie met u. Met vragen, suggesties, opmerkingen, klachten en/of problemen kunt u zich melden bij de instructeur op de locatie waar u of uw kind les heeft. Tevens is er de mogelijkheid ons via de website te benaderen.

13.2. Wanneer uw klacht of probleem niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u dit schriftelijk melden aan SEA t.a.v. directie, Grenspolder 85, 3825 JA te Amersfoort.

Artikel 14 Aankopen
14.1.Levering van aangekochte materialen zal binnen 1 week geschieden. Indien dit niet mogelijk is zal SEA u hiervan binnen 2 werkdagen op de hoogte stellen.

14.2 Garantie en veiligheid voorwaarden worden overgenomen van de desbetreffende leverancier.

14.3 Aankopen worden geleverd na volledige betaling welke geschied via de website.

14.4 De wettelijke bedenktijd van het retourbeleid is per 13 juni 2014 naar 14 dagen gegaan. Deze 14 dagen gaan in op het moment dat de consument het product ontvangt.

 

Artikel 15 Slotbepaling
15.1. Door de betaling van het inschrijfgeld en digitale aanmelding verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaard.